MÜŞTEREK HESAPLARA AİT TALİMAT
1.- Bankanız Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nde müştereken açtırdığımız aşağıda dökümü yazılı hesaba/hesaplara yatırdığımız ve bundan sonra gerek münferiden ve gerekse müştereken yatıracağımız veya herhangi bir suretle bu hesaba gelecek meblağ üzerinde her birimizin hissesi, tüm hesap sahiplerinin aksine yazılı bir talimatı olmadığı sürece birbirine eşittir.
2.- İşbu müşterek hesaplarımız üzerinde aşağıda işaretlediğimiz şekilde tasarrufta bulunacağız:
 Bu hesaptaki parayı ve varsa kar payını tamamen veya kısmen bizlerden herhangi birimiz diğerinin izin ve onayına gerek olmaksızın münferiden( tek başına) imza kullanmak veya vekil tayin etmek veyahut talimat vermek suretiyle çekebileceğimizi, havale edebileceğimizi ve bu hususta her birimizin bir diğerini tam yetili olarak temsil ettiğini, bu müşterek hesabımızdan her hangi birimize Bankanız tarafından yapılacak ödeme nispetinde Bankanızın diğer hesap sahiplerine karşı ibra edilmiş olacağını, tek bir hesap sahibine ödeme yapılmış olsa da tüm sonuçlardan müşterek hesap sahibi olan bizlerin tümünün sorumlu olacağını kabul ederiz.

 Bu hesaptaki parayı ve varsa kar payını tamamen veya kısmen bizlerin hep birlikte imza kullanma sureti ile veya birlikte vekil tayin etmek veyahut birlikte talimat vermek suretiyle çekebileceğimizi, havale edebileceğimizi kabul ederiz.
 Bu hesaptaki parayı ve varsa kar payını tamamen veya kısmen bizlerden ancak ve yalnız ………………………………………………………………………..’nın tek başına imza kullanmak veya vekil tayin etmek veyahut talimat vermek suretiyle çekebileceğini,havale edebileceğini ve bu hususta bizi tam yetili olarak temsil ettiğini, bu hesap sahibini yapılan ödeme nispetinde Bankanızın tüm hesap sahiplerine karşı ibra edilmiş olacağını, sadece bu hesap sahibine ödeme yapılmış olsa da tüm sonuçlardan müşterek hesap sahibi olan bizlerin tümünün sorumlu olacağını kabul ederiz.

3.- Müşterek hesaplar üzerinde tasarrufta bulunmakla ilgili olarak yukarıdaki yöntemlerden hangisini kabul etmiş olsak dahi aşağıdaki hükümler mutlaka uygulanacaktır :
a) Bizlerden herhangi birimizin ölümü, iflası, şahsi durumu ve hukuki ehliyetinde meydana gelen/gelecek değişiklikler ve herhangi birimiz aleyhine haciz ve iflas kararı verilmesi hallerinde bu değişiklik ve kararların Bankanıza tebliğinden sonra geçerli olmak üzere o tarihte hesapta mevcut olan paralar ile ve varsa kar payından ilgili kişiye veya kişilere ait hisse veya hisseler tefrik olunarak bu hisse veya hisselere isabet edecek meblağın kanuni muameleye tabi tutulmasını, yukarıdaki durumda olmayan hissedar veya hissedarlara ait bakiye üzerinde sadece bakiye hisse sahibinin veya sahiplerinin hakları kalacak olup, yukarıdaki durumlarda olmayan hisse sahibinin fazla olması halinde ise bu hisse sahipleri olarak yeni bir talimat vermedikçe hesap üzerinden yukarıdaki durumlardan olmayan hesap sahipleri olarak birlikte veya münferiden imza kullanmak veya müştereken veya münferiden vekil tayin etmek veya talimat vermek suretiyle harekete devam edeceğimizi, yukarıdaki durumlarda olan hesap sahibinin yalnız tasarrufta bulunma yetkisine sahip olması halinde ise diğer hesap sahiplerinin bakiye miktar üzerinde yeni bir talimat vermedikçe dilediği şekilde tasarrufta bulunabileceğini, Bankanızın bu şekilde muamele yapmasını şimdiden kabul ettiğimizi ve edeceğimizi beyan ederiz.
b) Bu müşterek hesabımızın, bu hesabımızın bulunduğu şubeden diğer bir şubeye nakli için müşterek hesap sahipleri olan bizlerin tümünün birlikte müracaat etmesi gerekli olup, Bankanızın bu talebimizi kabul etmeye veya herhangi bir gerekçe göstermeden reddetmeye yetkili olduğunu kabul ederiz.
c) Bankanız nezdinde müşterek hesap açtıran bizlerden her hangi birinin veya bir kaçının bir diğeri veya diğerleri aleyhine dava açması veya icra takibine girişmesi durumunda, Bankanıza adli, idari ve yetkili diğer mercilerce haciz, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı ve sair talimatlar gönderilmesi halinde Bankanızın işbu müşterek hesap sahiplerinden hiçbirisine ödeme yapmamasını, yetkili mahkemece verilecek kesin hükme kadar müşterek hesap üzerindeki tasarrufları durdurabileceğini kabul ederiz.
Bankanızın yazılı izin ve onayını almaksızın işbu müşterek hesabımızı veya bu müşterek hesabımızdaki alacaklarımızı temlik etmemeyi, rehin ve sair haklarla sınırlandırmamayı kabul ve taahhüt ederiz.
İşbu müşterek hesabımızın kapatılması, ancak müşterek hesap sahiplerinin hep birlikte Bankanıza müşterek hesap cüzdanını teslim etmeleri ve bu hususu müşterek imzaları ile teyit etmeleri halinde mümkün olacaktır.
Müşterek hesap sahiplerinden birimizin ölümü halinde diğer hesap sahipleri, işbu ölümden haberdar olmaksızın Bankanızın diğer hesap sahiplerine yaptığı ödemelerden dolayı vergi dairelerine; ölümden haberdar olsun olmasın Bankanızın diğer hesap sahiplerine yaptığı ödemelerden dolayı mirasçılara karşı doğabilecek sorumlulukları üzerimize aldığımızı, bu hallerden dolayı Bankanızın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, vergi dairesi ve sair kişilerin bunlardan dolayı Bankanızdan bir talepte bulunması halinde bunu derhal ve nakden Bankanıza ödeyeceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Müşterek hesabımıza üçüncü şahıslar tarafından yatırılan paralar ve keza müşterek hesap sahipleri olan bizlerin müşterek talimatımızla üçüncü şahıslara Bankanızın yaptığı ödemeler ve sair muameleler için, Bankanızın sadece müşterek hesap sahiplerinden her hangi birisine dekont veya mektup göndermesi, diğer hesap sahiplerinin de durumdan haberdar edilmiş sayılmasına kafi gelecektir. Müşterek hesap sahiplerinden her birimizin diğerlerini tebligat ve bildirim konusunda temsil ettiğini kabul ederiz.
Bankanız nezdinde hesap açtıran müşterek hesap sahiplerinden birimizin veya bir kaçımızın Bankanıza vereceği talimatla, hesap sahiplerinden bir diğerini hesaptan çıkaramazlar. Ancak müşterek hesap sahiplerinden birimiz , müşterek hesap ile ilişkisini kesmek istediğinde, diğer hesap sahipleri ve Bankanız lehine bu hesaptan doğacak bütün alacaklardan feragat ettiğini gösteren, kendisinin imzaladığı mektup düzenlenecektir. Bu durumda tüm hesap sahiplerinin müşterek müracaat ve imzaları ile hesap cüzdanı alıkonularak hesabın kapatılarak, yeni hesap sahipleri adına başka bir hesap açılacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz. ………../………………/
Müşterek Hesap Sahibi
Hissedarların
Ad/Soyadları :
Adresleri :
İmzaları :
MÜŞTEREK HESAP NO :